Koordynator

Indywidualnych Planów Usług Społecznych

Czym się zajmuje?

 • Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb
 • Opracowywaniem indywidualnych planów usług społecznych i ich aktualizacją
 • Monitorowaniem realizacji indywidualnych planów usług społecznych
 • Koordynowaniem usług społecznych udzielanych w ramach indywidualnych planów usług społecznych
 • Przeprowadzaniem z osobami objętymi indywidualnymi planami usług społecznych rozmów podsumowujących realizację tych planów
 • Uczestnictwem w superwizji tworzenia i realizacji indywidualnych planów usług społecznych
 • Świadczeniem poradnictwa dot. usług społecznych
 • Bieżącym monitorowaniem dostępnej infrastruktury usług społecznych
 • Współpracuje z innymi jednostkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi

W jaki sposób mogę skorzystać z interesującej mnie usługi?

Kwalifikowanie osób do korzystania z usług społecznych w ramach programu usług społecznych odbywa się za pośrednictwem CUS:

 • Odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej, albo opiekuna faktycznego osoby zainteresowanej,

Wniosek nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i odbywa się zgodnie z kolejnością złożonych wniosków, z zastosowaniem ograniczeń i limitów przewidzianych w programie usług społecznych. Rozpoznanie przeprowadza się w siedzibie centrum lub w miejscu, w którym przebywa osoba zainteresowana.

Obecny Program Usług Społecznych nie przewiduje odpłatności za usługi społeczne udzielane w ramach programu i realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych
„Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia”

Kwalifikacja do usług społecznych
Jakich informacji muszę udzielić?

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Pesel
 • Numer kontaktowy
 • Poziom wykształcenia
 • Sytuacja na runku pracy
 • Miejsce pracy
 • Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych
 • Oświadczenie RODO
 • Deklarację uczestnictwa w projekcie
 • Jeśli usługa wymaga (skierowanie od lekarza specjalisty)

Jak przebiega proces rozpatrzenia wniosku do skorzystania z usługi?   

 • Złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną
 • Rozeznanie potrzeb przez Koordynatora IPUS
 • Zakwalifikowanie do usługi
 • Ustalenie terminów spotkań
 • W przypadku koordynacji usługi przez więcej niż 3 miesiące w porozumieniu z wnioskodawcą opracowuje się indywidualny plan usług społecznych – jest on opracowywany przez koordynatora indywidualnych planów usług społecznych na okres nie dłuższy niż na rok
 • Plan usług społecznych podlega zatwierdzeniu przez dyrektora CUS lub upoważnionego w tym zakresie organizatora usług społecznych
 • Koordynator IPUS monitoruje na bieżąco realizację opracowanych przez siebie indywidualnych planów usług społecznych co 3 miesiące
 • Organizator usług społecznych, co najmniej raz na 6 miesięcy, dokonuje podsumowania realizacji w centrum IPUS przedstawia to podsumowanie dyrektorowi centrum oraz organizatorowi społeczności lokalnej

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Każda usługa wymaga złożenia nowego wniosku
 • Co jest usługą:

– poradnictwo specjalistyczne psychologa

– poradnictwo specjalistyczne terapeuty

– poradnictwo specjalistyczne prawnika

– usługi wspierające seniorów (usługi opiekuńcze oraz inne wynikające z aktualnych potrzeb – integracji seniorów w tym wyjazdy kulturalne)

– logopeda/pedagog

– rehabilitacja/fizjoterapia

– stomatolog dla dzieci

– usługi wspomagające dla rodzin (asystent rodziny, pedagog oraz inne wynikające z aktualnych potrzeb – integracji rodzin w tym wyjazdy kulturalne)

– a także

Wszystkie działania zlecane organizacjom pozarządowym, podejmowane na terenie gminy w ramach usług:

– Funkcjonowanie Klubu Wolontariusza

– Animacji społeczności lokalnej

– Promocji i ochrona zdrowia

– Przeciwdziałanie bezrobociu- koszyk usług

Jak można się skontaktować ?

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

Monika Zyra

tel. (29) 772 70 84 wew. 216 lub 29 649 91 16
e-mail: m.zyra@cusczarnia.pl

pok. nr 6

Wniosek osoby/rodziny zainteresowanej wsparciem w ramach usług CUS

Możesz pobrać tutaj

https://cusczarnia.pl/uslugi-spoleczne-swiadczone-przez-specjalistow/