Animacja lokalnej społeczności

Animacja społeczności lokalnych polega na ożywianiu, pobudzaniu do działania mieszkańców bądź organizacji, które tworzą daną społeczność. Dotyczy osób z tej samej gminy, sołectwa, miasta, dzielnicy lub innej ograniczonej powierzchniowo grupy zamieszkującej dany teren. Usługa zlecana jest organizacji pozarządowej na podstawie konkursu ofert.

Celem animacji społeczności lokalnej jest:

-aktywizacja – podniesienie poziomu aktywności wśród członków grupy, społeczności, co prowadzi do aktywizacji społeczności lokalnej, w tym do wyłaniania, przygotowywania wspierania lokalnych liderów,

-komunikacja – budowanie sieci wymiany informacji oraz usprawnianie kompetencji komunikacyjnych między jednostkami, grupami i instytucjami,

– organizowanie kampanii informacyjnych i tworzenie platformy do wypowiedzenie swoich stanowisk,

-integracja- wypracowywanie wspólnych działań, zakładanie i wspieranie grup, inicjatyw obywatelskich, partnerstw lokalnych, nabycie przez społeczność umiejętności współpracy a przez to budowania kapitału społecznego,

– partycypacja – udział we wprowadzaniu niezbędnych i korzystnych dla społeczności lokalnej zmian społecznych, co prowadzi do zintegrowanego rozwoju lokalnego, Jaki są cele animacji? – edukacja – ten cel się realizuje na kilku poziomach – poprzez rozwój jednostek buduje się społeczność uczącą się, która poprzez poszerzanie swojej wiedzy, umiejętności, wpływa na postęp w rozwoju własnej świadomości.