Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarni

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  1. Zarządzenie Wójta – Skład Komisji
  2. Gminny Program Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Narkomani

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

KROK NR 1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie.

KROK NR 3
Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie na którym członkowie komisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnienia wniosku na może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie jest wysyłane za zwrotnym potwierdzenie odbioru. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

TOK POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NASTEPUJĄCYCH WYDARZEŃ
3a) Osoba zaproszona na komisję Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.
3b) Osoba zaproszona na komisję przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania do uzależnienia (są to lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie opisane w punkcie 3 a). Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.
3c) KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:

pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia

gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych

do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE
Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

-oddalić wniosek gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu
-wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki

Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.

Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Gminnej Komisji.

W Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia znajduje się Punkt Konsultacyjny w którym przyjmuje terapeuta ds. uzależnień i współuzależnień w ramach usługi społecznej dla mieszkańców Gminy Czarnia w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych  świadczonych w środowisku lokalnym, Program Operacyjny Wiedza  Edukacja  Rozwój,  współfinansowany  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych pod nr tel. (29) 772 70 84 lub 29 649 91 15

  1. Uzależnienie behawioralne

Uzależnienie behawioralne jest to zespół objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności (lub grupy czynności) w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspokojenia. Do uzależnień behawioralnych możemy zaliczyć:

– patologiczny hazard

– uzależnienie od komputera/sieci internetowej

– pracoholizm

– zakupoholizm

– uzależnienie od seksu/pornografii

– uzależnienie od ćwiczeń fizycznych

– uzależnienie od telefonu komórkowego

– komplusywne objadanie się

Zapraszamy do zapoznania się z lekturą:

„Uzależnienia behawioralne?” – bezpłatne broszury do pobrania (etoh.edu.pl)

Projekty Fundacji Praesterno – Fundacja Praesterno

UZALEŻNIONE KOBIETY – Poruszający Film – YouTube

Telefony Zaufania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Narkomania

800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21

Uzależnienia behawioralne

801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22