Centrum Usług Społecznych to nowa jednostka organizacyjna Gminy Czarnia, powołana uchwałą nr XVI/146/21 Rady Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2021 r. na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), której zadaniem jest wdrożenie i koordynowanie międzysektorowego lokalnego systemu realizacji usług społecznych.

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia powstało poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie zadania, w tym usługi społeczne, realizowane dotychczas przez ośrodek pomocy społecznej oraz inne wybrane i nierealizowane dotąd przez ośrodek pomocy społecznej zostało przekazane do realizacji Centrum.

Inicjatorem przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Centrum Usług Społecznych jest

 Pan Marek Piórkowski- Wójt Gminy Czarnia.

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia realizuje politykę społeczną gminy Czarnia mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia zgodnie z ustawa o pomocy społecznej i podjętymi w tym zakresie uchwałami i zarządzeniami organów Gminy.

Centrum stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Czarnia działając na prawach jednostki budżetowej:

 1. Centrum nie posiada osobowości prawnej.
 2. Nadzór nad bieżącą działalnością Centrum oraz realizacją zadań własnych gminy sprawuje Wójt Gminy Czarnia.
 3. Nadzór nad realizacją zadań zleconych realizowanych przez Centrum sprawuje Wojewoda Mazowiecki poprzez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Celem działania CUS jest integracja, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych, uwzględniających potrzeby członków samorządowych wspólnot terytorialnych (osób, rodzin, grup społecznych). Podstawową regułą funkcjonowania CUS jest zasada empowerment, rozumiana jako umożliwienie, upodmiotawianie, wzmacnianie jednostki/rodziny/grupy społecznej w oparciu o jej zasoby. CUS w swojej specyfice zawiera nie tylko pakiet usług społecznych podmiotów użyteczności publicznej, lecz także społeczne formy wsparcia, takie jak wolontariat, samopomoc, pomoc sąsiedzka. Wdrożenie CUS przynosi określone korzyści, do których zaliczyć można:

 • szerszy dostęp do usług społecznych
 • zintegrowany system wsparcia
 • spersonalizowana i rozwinięta oferta usług
 • efektywne wykorzystanie potencjału lokalnych usługodawców
 • uproszczenie procedur
 • rozwój lokalnej aktywności społecznej

CUS to przejaw zmiany systemowej jako kolejnego etapu budowania w Polsce nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego, w ramach którego publiczne wsparcie usługowe będzie dostępne nie tylko dla osób i rodzin z trudnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, lecz także dla ogółu mieszkańców.

Przy wykonywaniu zadań Centrum Usług Społecznych:

 • oferuje określone usługi społeczne wszystkim osobom uprawnionym (zasada powszechności),
 • ma na względzie dobro osób korzystających z usług społecznych, w szczególności potrzebę respektowania poczucia ich podmiotowości i bezpieczeństwa (zasada podmiotowości),
 • zachowuje standardy jakości usług społecznych (zasada jakości),
 • zmierza do zapewnienia usług społecznych jak najpełniej odpowiadających na potrzeby wspólnoty samorządowej, z uwzględnieniem różnych faz życia oraz sytuacji rodzin (zasada kompleksowości),
 • współpracuje z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi (zasada współpracy),
 • mając na względzie potrzeby wspólnoty samorządowej, podejmuje działania zmierzające do rozszerzenia oferty usług społecznych, przy wykorzystaniu potencjału podmiotów realizujących usługi społeczne na obszarze działania centrum (zasada pomocniczości),
 • dąży do wzmocnienia więzi społecznych oraz integracji i rozwoju wspólnoty samorządowej (zasada wzmacniania więzi społecznych)GALA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ

W dniu 15 września 2023 r. w Centrum Usług Społecznych w  gminie Czarnia odbyła się Gala podsumowująca realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Składamy serdeczne podziękowania naszym gościom, którzy uczestniczyli w tak ważnym dla nas dniu:

 1. Pan Arkadiusz Czartoryski- Poseł na Sejm RP
 2. Pan Mirosław Augustyniak- Radny Województwa Mazowieckiego, Dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce
 3. Pan Marcin Grabowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 4. Pani Katarzyna Kamińska Zastępca Dyrektora PUP w Ostrołęce ds. Rynku Pracy
 5. Pan Marcin Lewiński- Przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie
 6. Pan Tomasz Jędrzejczyk Przedstawiciela komisariatu Policji w Myszyńcu
 7. Pan Czesław Jurga i Stanisław Pyśk- byli Wójtowie Gminy Czarnia.
 8. ks. Wiesław Pac
 9. Pani Elżbieta Abramczyk – Burmistrz Myszyńca
 10. Pan Grzegorz Zapadka- Burmistrz Wielbarka
 11. Wójtowie Gmin ościennych a także przewodniczący rad gmin i miast.
 12. Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej a także kierownicy innych jednostek organizacyjnych gmin i miast
 13. Radni gminy Czarnia na czele z Przewodniczącym Rady Panem Krzysztofem Kurzyńskim oraz Wiceprzewodniczącą Panią Dorotą Kaczmarczyk
 14. Sołtysi Gminy Czarnia.
 15. Specjaliści realizujący usługi społeczne, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W pierwszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy Czarnia- Pan Marek Piórkowski- który podsumował realizację inwestycji przy Centrum Usług Społecznych, kolejno Dyrektor Centrum – Pani Ewelina Dylewska-Dercz posumowała realizację usług oraz dalszą perspektywę funkcjonowania Centrum Usług Społecznych.

Specjaliści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość przedstawienia wniosków z dotychczasowych doświadczeń.

Spotkanie miało na celu promocję nowej instytucji oraz przybliżenie okolicznym ośrodkom procesu przekształcenia w Centrum Usług Społecznych i zachęcenia do realizacji tak ważnych inicjatyw.

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, funkcjonuje od 1 maja 2021 r. i jest jedynym Centrum w powiecie ostrołęckim. 

Dziękujemy za obecność, dobre słowa i wsparcie w realizacji dalszych działań.

https://www.facebook.com/reel/309665848314554

Gala w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, 15.09.2023 | Tygodnik Ostrołęcki (to.com.pl)

Fotorelacja: