Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto. Powyższe  wynika z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255).

Przy ustalaniu kryterium dochodowego, warunkującego nabycie prawa do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, mają zastosowanie
przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach
rodzinnych.  Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do ww. zapomogi
oraz jej wysokość podlega weryfikacji co 3 lata. Świadczenie to,
podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest  wolne od podatku
dochodowego.
Zapomoga przysługuje:

  1. matce lub ojcu dziecka;
  2. opiekunowi prawnemu dziecka;
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie
    opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu
    rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje,
jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć
zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek
udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie
dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a
także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został
określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w
sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do
dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawi tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.