Deklaracja dostępności

Wstęp

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.cusczarnia.pl

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia nie posiada aplikacji mobilnej.

Stan dostępności cyfrowej

1. Strona internetowa Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów.

Zdjęcia mogą posiadać nieprawidłowy opis.

  1. Przygotowanie deklaracji dostępności

Data publikacji strony internetowej: 21.07.2022 r.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-02-18

Data ostatniej aktualizacji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-02-18.

  1. Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku gdy na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej prosimy o kontakt.

e-mail: biuro@cusczarnia.pl,

telefon kontaktowy – 29 772 70 84,

 Skrytka ePUAP – e78l93cuiu

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
  1. Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do:

Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
adres poczty elektronicznej: dyrektor@cusczarnia.pl
telefon kontaktowy: 29 772 70 84

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  1. Dostępność architektoniczna

6.1 Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, 07-431 Czarnia

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście dostosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową – płaska nawierzchnia, brak progów. Korytarze w budynku są szerokie oraz dobrze oświetlone. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W przyszłości planuje się utworzenie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

6.2 Klub Senior+ w Czarni, Czarnia 43, 07-431 Czarnia

Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Główne wejście posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Korytarze w budynku są szerokie oraz dobrze oświetlone. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na terenie budynku znajdują się schody, po których poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami umożliwia skorzystanie ze schodołazu.

Do wszystkich pomieszczeń ww. budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W Klubie Senior+ w Czarni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia zobowiązuje się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu osobom niepełnosprawnym. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy.

Budynek nie posiada dźwigów osobowych.

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: