Organizowanie społeczności lokalnej

Organizowanie społeczności lokalnej  (OSL) – metoda środowiskowej pracy socjalnej.

OSL jest jednym z rodzajów pracy socjalnej polega ona na pracy prowadzonej ze społecznością lokalną, która ma na celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Celem Organizowania Społeczności jest:  wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowywanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.

Organizowanie społeczności lokalnej jest procesem długofalowym, nastawionym na rozwój lokalny poprzez trwałą zmianę rzeczywistości społecznej. Proces ten jest związany z tworzeniem sieci współpracy i lokalnych struktur, wspierających rozwój tej społeczności i jej zdolności do rozwiązywania problemów, tworzeniem środowiska zmiany i budowania potencjałów zarówno grup, jak i całej społeczności, dla polepszenia jakości życia.

W OSL wiodącą rolę pełni osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje uwzględnione w art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1818 ).

Organizator społeczności lokalnej działa w oparciu o realne potrzeby mieszkańców, odkrywa ich niewykorzystane możliwości, zachęca do podjęcia współpracy i inspiruje do samodzielnych działań zmierzających do rozwiązania własnych problemów, dąży do stworzenia sieci współpracy instytucji, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz wydobywania potencjału danej społeczności.

Organizator społeczności lokalnej realizuje cel poprzez m. in. :

 • współpracę z organizacjami z terenu gminy Czarnia;
 • spotkania animacyjne – sieciujące organizacje z terenu gminy Czarnia;
 • tworzenie partnerstw np. z Gminną Biblioteką Publiczną w gminie Czarnia oraz SP w Surowem i SP w Czarni;
 • dodatkowo jako narzędzie do organizowania społeczności lokalnej wykorzystuje wszystkie działania i wydarzenia społeczne organizowane na terenie gminy Czarnia;
 • współpracę z Klubem Wolontariusza w gminie Czarnia;
 • współpracę z Klubami Senior + z terenu gminy Czarnia;
 • konsultacje społeczne – wykorzystując do tego formularze ankiet lub rozmowy bezpośrednie z mieszkańcami.

Organizator społeczności lokalnej uruchamia proces zmiany i wspiera go do momentu utworzenia  struktur, które przejmą jego funkcję i zapewnią samostanowienie danej społeczności zgodnie z zasadą od pomocy- do samopomocy, w myśl paradygmatu „pracy z ludźmi i przez ludzi”. 

Dotychczas w ramach organizowania społeczności lokalnej podjęto współpracę z:

 1. Kołem Gospodyń Wiejskich w Długiem – reprezentowanym przez Zarząd:
 • Panią Barbarę Kłoskowską
 • Panią Teresę Kłoskowską
 • Panią Ewę Piórkowską

2. Stowarzyszeniem Zwykłym Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem – reprezentowanym przez Panią Ewę Kossakowską – Prezes Stowarzyszenia.

3. Kołem Gospodyń Wiejskim w Brzozowym Kącie – reprezentowanym przez Panią Barbarę Rosińską – Prezes Koła

4. Kołem Gospodyń Wiejskich w Bandysiach „Bandysianki” – reprezentowanym przez Zarząd:

 • Panią Agnieszkę Kaczmarczyk
 • Panią Elizę Bączek
 • Panią Barbarę Świder

5. Kurpiowskim Bractwem Bartnym – reprezentowanym przez Pana Janusza Marzewskiego – Starosta Bartny

6. Stowarzyszeniem Miłośnicy Ziemi Kurpiowskiej – reprezentowanym przez Panią Paulinę Sztemberg – Prezes Stowarzyszenia

7. Towarzystwem Kurpiowskim „Strzelec” w Czarni – reprezentowanym przez Pana Witolda Kuczyńskiego – Prezes Stowarzyszenia
8. Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarni – reprezentowaną przez: Tadeusza Dąbrowskiego – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej
9. Federacją Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA – reprezentowaną przez Pana Grzegorza Herubińskiego – Prezes Stowarzyszenia.

     Jeżeli:
 • masz problem, którego nie jesteś w stanie sam rozwiązać;
 • chcesz założyć organizację pozarządową;
 • masz pytania związane z funkcjonowaniem Usług Społecznych w Naszej gminie;
 • szukasz miejsca do pomocy w realizacji swoich pomysłów;
 • masz pomysł na inicjatywę lokalną.

ZGŁOŚ SIĘ!

 CHĘTNIE CIĘ WESPRZEMY

 

Organizator Społeczności Lokalnej

 Sebastian Suchodolski

(+48) 29 649 91 10

osl@cusczarnia.pl

Wydarzenia realizowane przy współpracy z Organizatorem społeczności lokalnej: