Promocja i ochrona zdrowia

Zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia poprzez finansowe i rzeczowe wspieranie inicjatyw kształtujących w społeczeństwie postawy nakierowane na zdrowie oraz promocję zachowań prozdrowotnych np. poprzez aktywność ruchową, zapobieganie chorobom i wspierając działania, mające na celu.

–     Zachęcanie i podtrzymywanie aktywności ruchowej,

– Propagowanie wiedzy i nawyków w zakresie higieny osobistej celem zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych w domu, pracy oraz miejscach publicznych,

– Zwiększenie wiedzy o profilaktycznych badaniach diagnostycznych i ich roli w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym oraz zakaźnym,

– Zwiększenie świadomości znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia jednostki, rodziny i społeczeństwa

Usługa zlecana jest organizacji pozarządowej na podstawie konkursu ofert.