• Post category:Uncategorized
  • Reading time:2 mins read

Korpus Wsparcia Seniorów - na rok 2024

Gmina Czarnia informuje, iż przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, Moduł I, który finansowany jest ze środków budżetu Państwa w formie dotacji celowej. Realizatorem programu jest Centrum Usług Społecznych
w gminie Czarnia.

Kwota uzyskanego dofinansowania Moduł I:  25 019,00 zł.

W ramach Modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Usługi sąsiedzkie obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.