• Post category:Uncategorized
  • Reading time:2 mins read

Badania ankietowe

Drodzy Mieszkańcy!
Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.
Kwestionariusz ankiety, można wypełnić pod poniższym linkiem:

https://www.survio.com/survey/d/M8W3Y5U8L2R8I2D8G
Będzie on aktywny do 11.12.2022 r.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii również wymienia katalog zadań, za realizację których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzin a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Wyniki badania posłużą w optymalizacji działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz pomocowych kierowanych do mieszkańców Gminy Czarnia.
Ankieta jest anonimowa