• Post category:Uncategorized
 • Reading time:9 mins read

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 37/2021

Dyrektora Centrum Usług Społecznych
w gminie Czarnia
z dnia 23 listopada 2021r.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia  ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Kierownik Klubu Senior + w Długiem.

1. Nazwa jednostki:

Centrum Usług Społecznych

w gminie Czarnia  

Długie 13, 07-431  Czarnia

2.  Nazwa stanowiska:

Kierownik Klubu Senior + w Długiem

 

3. Wymagania niezbędne na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. 3 letni staż pracy w pomocy społecznej (art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803).
 4. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 5. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 9. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
 10. Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu.
 11. Dobra znajomość komputera.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  (t. j. Dz. U
  z 2020 r. poz. 1876, 2369 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 794, 803).
 2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.735, 1491).
 3. Predyspozycje: odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,   komunikatywność, cierpliwość,   kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie: regulaminy, listy obecności, dokumentacja uczestników Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia oraz osób prowadzących zajęcia.
 2. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia.
 3. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia.
 4. Wnioskowanie o środki pozabudżetowe lub/i unijne, dotacje na realizację działalności Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia.
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami. Współpraca z NGO, firmami i instytucjami, które mogłyby wspomagać działalność Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia.
 6. Organizowanie różnych form wsparcia oraz koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów.
 7. Dokonywanie w ramach budżetu zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć
  i funkcjonowania Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia.
 8. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+ Długiem w Gminie Czarnia.
 9. Reprezentowanie na zewnątrz Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia.
 10. Podejmowanie działań w celu aktywizacji seniorów z Gminy Czarnia.
 11. Odpowiedzialność za powierzony majątek.
 12. Współpraca z pracownikami Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
  w aspekcie organizowania wsparcia opiekuńczego.
 13. Pozostawanie do dyspozycji Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia na czas przerw w funkcjonowaniu Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia oraz dysponowania wolnym czasem.
 14. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych.
 15. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa
  w organizowanych zajęciach.
 16. Przestrzeganie wszelkich działań zawartych w regulaminie Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia.
 17. Zawieranie umów, porozumień dotyczących funkcjonowania Klubu Senior +
  w Długiem w Gminie Czarnia, po akceptacji Dyrektora Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.
 18. Sprawdzanie i podpisywanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym zadań za które jest odpowiedzialny.
 19. Nadzór nad dokumentami Centrum w Czarni z którymi pracownik ma styczność oraz ich odpowiednie zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie.
 20. Wykonywanie obowiązków powierzonych przez pracodawcę w terminie
  z zachowaniem odpowiedniej jakości świadczonych usług na rzecz klienta.
 21. Dbanie o utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy,
 22. Zachowanie tajemnicy służbowej,
 23. Przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Długiem, 07-431 Czarnia oraz  Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13 , 07-431 Czarnia.
 2. Okres zatrudnienia: 01.2022 r.
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1/2 etatu.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopię świadectw pracy lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. kserokopię dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. inne dokumenty dotyczące  posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 6. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 8. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru, tj. podpisanie klauzuli o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzania procedury naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Długiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Oświadczenia niezbędne do naboru winny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

9. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 21 grudnia 2021r. do godz. 12.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
w zamkniętych kopertach na adres Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty powinny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia” lub drogą elektroniczną na adres biuro@cusczarnia.pl z dopiskiem w tytule „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ w Długiem w Gminie Czarnia”

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do  Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia.

Aplikacje,  które wpłyną do  Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Długie 13, w imieniu którego działania realizuje Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kancelaria@drmendyk.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika.
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej.
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.