• Post category:Uncategorized
 • Reading time:8 mins read

Czarnia, 19.10.2021 r.

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
Długie 13
07-431 Czarnia

Nr sprawy: CUS.262.43.2021

 

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

Długie 13,  07-431 Czarnia

 

Zaprasza do złożenia oferty

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. Dostawa i montaż instalacji teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
w miejscowości Długie.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia będzie tożsamy z czasem realizacji Inwestycji przez wykonawcę robót łącznie z ich końcowym odbiorem tj.  od momentu rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę do dnia zakończenia i odbioru wszystkich robót budowlanych oraz przekazania do użytkowania nadzorowanej Inwestycji.
Przewidywany termin realizacji zamówienia to 29 październik 2021 r. – 29 grudzień 2021 r. z zastrzeżeniem, iż okres realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużenia okresu wykonywania robót budowlanych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Zamówienie dotyczy usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Dostawa i montaż instalacji teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
   w miejscowości Długie. Budynek znajduje się w miejscowości Długie 13, 07-431 Czarnia, nr działki 363/2.

Szczegółowy opis przedmiotu prac remontowych w pomieszczeniach określają dokumenty tj. Projekt wykonawczy, Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna, dostępne na stronie internetowej

http://www.czarnia.samorzady.pl/dostawaimontaz,118

 

 • Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 • Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy
  z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić
  z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego
  w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.

 

 • Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach robót budowlanych.

 

 • Wykonawca zapewni zespół składający się ze specjalistów o uprawnieniach niezbędnych do realizacji zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
  w odpowiedniej specjalności i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzone kserokopią uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z kserokopiami zaświadczenia
  z właściwego oddziału Izby potwierdzającymi przynależność do tej izby na dzień składania ofert.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularza dołączonego do niniejszego rozeznania.
  • Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę za wykonanie zadania.
  • Cena oferty powinna być podana w PLN netto i brutto – liczbowo i słownie.
  • Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
  • Do oferty należy załączyć kserokopie dokumentów zgodnie z pkt. 5 niniejszego rozeznania.
  • Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w przypadku składania ofert przez pełnomocnika.

 

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego jednocześnie przy spełnieniu warunków o których mowa w pkt. 6 niniejszego rozeznania.

 

 1. Termin i forma składania ofert:
  • Ofertę należy złożyć do dnia 27.10.2021 r. do godziny 12:00.
  • Ofertę można złożyć na dwa sposoby:

8.2.1. W siedzibie Zamawiającego tj. Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, pok. nr 10 za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście w kopercie z dopiskiem „Inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Dostawa i montaż instalacji teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w miejscowości Długie”. Na kopercie oprócz opisu należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

8.2.2. Drogą mailową: oferta opisana w temacie maila – Inspektor nadzoru inwestorskiego. Ofertę należy wysłać na adres maila: biuro@cusczarnia.pl
w terminie wskazanym w punkcie 8.1.

 

 1. Przesłanki odrzucenia ofert:
  • Brak załączenia oferty cenowej
  • Brak kserokopii wymaganych dokumentów zgodnie z pkt 5 niniejszego rozeznania.

 

 1. Zamawiający zastrzega prawo:
  • Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  • Wezwania wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień
  • Poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych

 

 1. Osoba do kontaktu:

Sylwia Gruszewska sgruszewska@cusczarnia.pl telefon: 29 7727084

 

 1. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, 07-431 Czarnia. Skontaktować się z administratorem można listownie na adres: Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia lub telefonicznie: 29 772 70 84.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie pana Bartosza Mendyka, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@drmendyk.pl lub telefonicznie: 507054139.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

Państwa dane osobowe w postaci dobrowolnie podanego numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego przetwarzane będą w celach kontaktowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na zasadzie art. 6 lit. a rozporządzenia.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Czarnia przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Czarnia.
 3. c) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. d) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy,
 5. e) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,

 

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy