• Post category:Uncategorized
 • Reading time:20 mins read

Czarnia, 13.10.2021r.

CUS.262.42.2021

 

Centrum Usług Społecznych

w gminie Czarnia

Długie 13

07-431 Czarnia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie:

DOSTARCZENIE I MONTAŻ INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNIA W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia
Długie 13
07-431 Czarnia
NIP: 7582379402

Tel: 29 77 27 084

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowe postępowanie CUS.262.42.2021 obejmuje zadanie dotyczące dostarczenia
i montażu instalacji teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, w miejscowości Długie 13, 07-431 Czarnia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do zapytania ofertowego –
zał. nr 5 Projekt wykonawczy, zał. nr 6 Specyfikacja techniczna, zał. nr 7 Przedmiar robót.

 1. Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
45314300-4 Układanie kabli
45314310-7 Instalowanie okablowania strukturalnego

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  • W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
   • Nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
    między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
    z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
    w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IP w wytycznych programowych,
    ­pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
    prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim,
    w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
   • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień.
   • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
    i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
  • Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę lub przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, co oznacza, iż oferta oraz wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz
   z tłumaczeniem na język polski.
  • W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia sposób realizacji zamówienia zostaje opisany poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
  • Gwarancja: Zamawiający żąda minimum 60-miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia podpisania bez uwag końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały.
  • Termin przekazania placu budowy – do 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Podwykonawcy
  • Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia do ich wykonania. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak własne.
  • Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia zobowiązany jest podać taką informację pisemnie Zamawiającemu wraz z podaniem zakresu zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom, jak również nazw podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert.
  • Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
   i obowiązki podwykonawcy, podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wpłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
  • Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określono w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29 grudnia 2021 r.
  Aktualnie w budynku prowadzone są prace remontowe, w związku z powyższym Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby prace związane z przedmiotem zamówienia odbywały się równolegle z pracami remontowymi.

 

 1. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe. Warunki dotyczące wynagrodzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
  • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
  • Do oferty należy dołączyć:

– Oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego.

– W przypadku składania oferty przez pełnomocnika  do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

– referencje poświadczające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w pracach polegających na montażu instalacji teleinformatycznej

– KRS – odpis z rejestru przedsiębiorców

8.4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. -Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

8.5. Oferta, oświadczenia, środki odwoławcze, pełnomocnictwa muszą być podpisane przez:

 • osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
  w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub Pełnomocnika,
 • w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
 • Informacje pozostałe:
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
 • Cena oferty za realizację zamówienia musi być podana w PLN liczbowo i słownie
  z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
 • W przypadku rozbieżności w cenie podanej liczbowo oraz słownie brana będzie pod uwagę wartość cenowa podana liczbowo.
 • Ceny należy podawać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
 • Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 • Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie, podczas wykonywania umowy, podlegała waloryzacji, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Sposób i środki komunikacji zamawiającego z wykonawcami :
  • W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
   a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@cusczarnia.pl
  • Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

– Sylwia Gruszewska, tel. 29 7727084, e-mail: sgruszewska@cusczarnia.pl

– Ewelina Dylewska-Dercz, tel. 29 77 27 084, e-mail: dyrektor@cusczarnia.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert
  • Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Cena – 60 pkt

Okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt

 • Cena

W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Oferta
o najniższej cenie otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.

Ocena punktowa oferty za kryterium ceny (PC) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku będzie wyliczana wg wzoru:

 

PC = x 60 pkt

 

 

 • Okres gwarancji

Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony
w miesiącach okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Ocena punktowa oferty za kryterium gwarancji (PG) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku będzie wyliczana wg wzoru:

 

 

PG=

                      x 40 pkt

 

60 miesięcy – okres minimalny gwarancji i rękojmi

120 miesięcy – okres maksymalny gwarancji i rękojmi

Ocenę końcową oferty (P) stanowi suma uzyskanych punktów:

P=PC+PG

 • Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 1. Termin składania ofert
  • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 października 2021 r. do 12:00
  • Ofertę należy złożyć Zamawiającemu poprzez jeden ze sposobów:

– poprzez przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres biuro@cusczarnia.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta na zadanie pod nazwą: Dostarczenie i montaż instalacji teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w miejscowości Długie

Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

 

– złożyć osobiście na adres Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia w zamkniętej kopercie.
Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta na zadanie pod nazwą: Dostarczenie i montaż instalacji teleinformatycznej w budynku Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w miejscowości Długie

Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
  • Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy.
  • Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
  • Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
   • zmiana terminu wykonania/zakończenia robót lub etapu (części) robót,
    w tym jego przedłużenia, w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,
    w szczególności w następujących przypadkach:
 1. działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
 2. wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych,
 3. działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
 4. wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy,
 5. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego,
 6. wystąpienia okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia,
  a w szczególności: niesprzyjające warunki atmosferyczne, hydrologiczne (ciągłe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury), archeologiczne, geologiczne lub zaistnienie kolizji z sieciami/instalacjami infrastruktury, innymi niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, przeszkodami itp., uniemożliwiającymi realizacje zamówienia,
 7. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
 8. z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, instytucji branżowych, osób indywidulanych) uniemożliwiających prowadzenie /wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
 9. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 10. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia/robót dodatkowych,
 11. w przypadku wstrzymania robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,
 12. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy,
 13. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 14. wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 15. przedłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany umowy z Instytucją współfinansującą zamówienie lub zaleceniami tejże instytucji,
 16. skrócenie terminu wykonania zamówienia w sytuacji wcześniejszej realizacji zamówienia.
  • gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, z zastrzeżeniem, że zmiana osób, o których mowa w § 6 ust. 4 może nastąpić pod warunkiem, że wskazane osoby będą posiadały uprawnienia tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • zmiany podwykonawcy, w przypadku jeśli dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem wskazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
   w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę,
  • zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo – finansowego, w tym zamian terminów realizacji poszczególnych etapów robót,
  • Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę,
   w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektów ramach programów zewnętrznych,
  • z powodu zaistnienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
  • usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jaj zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

   • Żądania wyjaśnień w stosunku do wykonawców co do treści złożonych ofert.

14.  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych, Długie 13, 07-431 Czarnia. Kontakt do Administratora: adres e-mail: gopsczarnia@interia.pl lub listownie na adres Centrum Usług Społecznych, Czarnia 41, 07-431 Czarnia, lub telefonicznie: 29 772 70 84 .
 • Z Inspektorem ochrony danych (IOD) mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail kancelaria@drmendyk.pl lub telefonicznie: 507054139 .
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli niezbędność wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.
 • Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 2. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Administratora zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.
  • Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych, mają Państwo prawo do:
 1. a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 2. b) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania – do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 3. c) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.
 • Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
 • W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Państwa dane nie są przekazywane poza EOG.
 • Wykonawca, który w trakcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy uzyska od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób dostęp do danych osobowych, zobowiązany jest do przetwarzania ich wyłącznie w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy jak również do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy.

 

 

 

Załączniki:

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego

Zał. Nr 4 Oświadczenie oferenta o braku wyłączenia z postępowania

Zał. Nr 5 Projekt wykonawczy

Zał. Nr 6 Specyfikacja techniczna

Zał. Nr 7 Przedmiar robót