• Post category:Oferty pracy
 • Reading time:8 mins read

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w  Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

 

Nazwa jednostki:

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

Długie 13,

07-431  Czarnia

Nazwa stanowiska:

Koordynator  indywidualnych planów usług społecznych

Wymiar etatu: pełen wymiar etatu

Zatrudnienie: umowa o pracę

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia

Długie 13

07-431 Czarnia

Wymagania niezbędne:

Koordynatorem  indywidualnych planów usług społecznych może być osoba, która:

 1. Spełnia wymogi przewidziane w art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803) do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 2. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  3. do dnia 31.12.2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków – pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 3. Ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu pracy socjalnej.
 4. Odbyła szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych, (uzupełnienie szkolenia do 31 grudnia 2021 r.).
 5. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
 6. Posiada obywatelstwo polskie.
 7. Ma pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzysta z pełni  praw publicznych.
 8. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.
 9. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 2. Samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 3. Kultura osobista.
 4. Umiejętność współpracy w grupie.
 5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 6. Prawo zjazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przeprowadzanie rozpoznania indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług społecznych określonych w programie usług społecznych, zwanego dalej „rozpoznaniem indywidualnych potrzeb”.
 2. Opracowywanie indywidualnych planów usług społecznych i ich aktualizacji.
 3. Monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych.
 4. Koordynowanie usług społecznych udzielanych w ramach indywidualnych planów usług społecznych.
 5. Przeprowadzanie z osobami objętymi indywidualnymi planami usług społecznych rozmów podsumowujących realizację tych planów.
 6. Świadczenie poradnictwa dot. usług społecznych dla mieszkańców gminy.
 7. Informowanie o możliwości skorzystania z usług społecznych i promowanie usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia wśród mieszkańców gminy Czarnia.
 8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji usług społecznych na terenie gminy Czarnia.

Wymagane dokumenty:

 1. CV(z własnoręcznym podpisem).
 2. List motywacyjny(z własnoręcznym podpisem).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy), odbyte szkolenia i kursy.
 4. Oświadczenie kandydata o uzupełnieniu do 31 grudnia 2021r. (jeśli nie posiada) szkolenia z zakresu opracowywania i realizacji planów usług społecznych.
 5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (z własnoręcznym podpisem).
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym stanowisku (z własnoręcznym podpisem).
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z własnoręcznym podpisem).
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego (z własnoręcznym podpisem).
 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych  (z własnoręcznym podpisem).
 10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnych innych niż wymienione w art. 221 § 1k.p. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit a Rzeczypospolita Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%.

Przewidywany termin zatrudniania na stanowisku 5 sierpnia 2021r.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 14.00:

 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach na adres Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia. Koperty powinny być opatrzone adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia” lub
 2. Drogą elektroniczną na adres gopsczarnia@interia.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs na stanowisko Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Centrum Usług Społecznych  w gminie Czarnia. Dokumenty, które wpłyną do CUS w gminie Czarnia po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

KLAUZULA  INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia z siedzibą 07-431 Czarnia, Długie 13, w imieniu którego działania realizuje Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia, Długie 13, 07-431 Czarnia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko.
 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kancelaria@drmendyk.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c w/w Rozporządzenia (przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiące od momentu zatrudnienia pracownika.
 5. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym udziału w postępowaniu; niepodanie danych wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszaru Unii Europejskiej.
 7. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020